Սպառողական վարկեր

Անշարժ գույքի գրավով

Մինչև 10,000,000 ՀՀ դրամ վարկերն առանց եկամուտների հավաստման
ստանալ վարկ
տարեկան տոկոսադրույք (16 - 20)%
Փաստացի տոկոսադրույք (25 - 36) %
Առավելագույն գումար 25,000,000
վարկի ժամկետ (36 - 84) ամիս
պայմաններ
Վարկի նպատակը Սպառողական
Արժույթ ՀՀ դրամ
Նվազագույն գումար 1,000,000
Առավելագույն գումար 25,000,000
Ժամկետ (ամիս) 36 - 84
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք (16 - 20) %
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք (25 - 36) %
Միանվագ միջնորդավճար (հաշվարկվում է տրամադրվող գումարից) 3% (նվազագույնը 60,000 ՀՀ դրամ)
Ամսական սպասարկման վճար (հաշվարկվում է վարկի մնացորդից) 0,5 %
Վարկառուին և երաշխավորին ներկայացվող պահանջներ ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ
21 – 65 տարեկան (վարկի տրամադրման պահին)
Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ Նախորդող 24 ամիսների ընթացքում դասակարգումների առավելագույն քանակը 5
Նախորդող 24 ամիսների ընթացքում ուշացրած օրերի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 70 օրը
Ընդունելի է նաև վարկային պատմության բացակայությունը
Ապահովվածություն (գրավ) Բնակարան, բնակելի տուն կամ հողատարածք
Գրավի առարկայի նկատմամբ պահանջներ Գրավը պետք է գտնվի Երևան, Էջմիածին Աբովյան կամ Արմավիր քաղաքներում
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն 50%
Հիմք է ընդունվում ընկերության հետ համագործակցող անկախ գնահատող ընկերությունների (հավելված 1) կողմից գնահատված շուկայական արժեքը
Երաշխավորություն Անհրաժեշտության դեպքում կարող է պահանջվել նաև ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություններ
Տրամադրման եղանակը Անկանխիկ
Վարկի ձևակերպման վայր Ընկերության գլխամասային գրասենյակ
Մարման եղանակը Մայր գումարի և տոկոսագումարի վճարումները անուիտետային, սպասարկման վճարը նվազող
Ժամկետանց մայր գումարի, տոկոսագումարի և ամսական սպասարկման վճարի օրական տույժ 0,13%
Գրավի ապահովագրություն Գրավի ապահովագրություն շուկայական արժեքի չափով, մինչև վարկի ավարտը յուրաքանչյուր տարի (տես ապահովագրողների ցանկը)
Որոշման կայացման ժամկետ Բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 3 օրվա ընթացքում
Հաստատման վավերականության ժամկետ 60 օր
Տրամադրման ժամկետը Համապատասխան պետական գրանցումներն ավարտվելուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Հայտի մերժում Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Կազմակերպությանը չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Կազմակերպությունը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում:
Պետական տուրքեր և այլ ծախսեր Միասնական տեղեկանք` սկսած 10.000 ՀՀ դրամ
Նոտարական վավերացման վճարներ` 15.000-40.000 ՀՀ դրամ
Գրավի պետական գրանցման վճար` 26,400-45,000 ՀՀ դրամ
Գույքի ապահովագրության վճար` 0,15%-0,16% գնահատված արժեքից
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՐՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԿԼԻՆԻ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է fininfo.am
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ և ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ` https://smartcredit.am/hy/annual-effective-rate
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
ՆԱԽՔԱՆ ՎԱՐԿԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ
1․ Վարկառուի, գրավատու(ներ)ի և առկայության դեպքում երաշխավոր(ներ)ի անձնագրեր, սոցիալական քարտեր (նույնականացման քարտեր) կամ անձը հաստատող փաստաթղթեր
2․ Գրավադրվող գույքի սեփականության վկայական
3․ Գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականի հիմքեր
4․ Ամուսնության, ամուսնալուծության, մահվան կամ ծննդյան վկայականներ (անհրաժեշտության դեպքում)
5․ 10,000,000 ՀՀ դրամից ավել վարկերի դեպքում եկամուտները հավաստող փաստաթղթեր
6․ Գրավադրվող գույքի նախնական գնահատման ակտ՝ տրամադրված ընկերության հետ համագործակցող անկախ գնահատող ընկերության կողմից (տես գնահատողների ցանկը)
ՎԱՐԿԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ
1․ Գրավադրվող գույքի առկա սահմանափակումների մասին միասնական տեղեկանք տրված Կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից
2․ Գրավադրվող գույքի վերջնական գնահատման հաշվետվություն՝ տրամադրված ընկերության հետ համագործակցող անկախ գնահատող ընկերության կողմից (տես գնահատողների ցանկը)
Էջը թարմացվել է՝ 16.05.2023 10:13
Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏