Ավտովարկեր

Ավտոմեքենայի գրավով վարկ

Ստացեք ավտոմեքենայի գրավով վարկ ընդամենը 1 օրում
ստանալ վարկ
տարեկան տոկոսադրույք 22%
Փաստացի տոկոսադրույք (37-42) %
Առավելագույն գումար 10,000,000
վարկի ժամկետ 36 - 60 ամիս
պայմաններ
Վարկի նպատակը Ավտոմեքենայի ձեռքբերում
Արժույթ ՀՀ դրամ
Նվազագույն գումար 1,000,000
Առավելագույն գումար 10,000,000
Ժամկետ (ամիս) 36 - 60
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 22 %
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք (37 - 42)%
Միանվագ միջնորդավճար (հաշվարկվում է տրամադրվող գումարից) 3 % (նվազագույնը 60,000 ՀՀ դրամ)
Ամսական սպասարկման վճար (հաշվարկվում է վարկի մնացորդից) 0,7 %
Հայտի ուսումնասիրության վճար 5,000 ՀՀ դրամ
Նախնական գնահատման վճար ԱՆՎՃԱՐ
Վերջնական գնահատման վճար 10,000 ՀՀ դրամ
Գրավի պետական գրանցման վճար 2,000 ՀՀ դրամ
Վարկառուին և երաշխավորին ներկայացվող պահանջներ ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ
25 – 63 տարեկան (վարկի տրամադրման պահին)
Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ Նվազագույնը 6 ամիս գործող վարկային պատմություն
Նախորդող 24 ամիսների ընթացքում դասակարգումների առավելագույն քանակը 5
Նախորդող 24 ամիսների ընթացքում ուշացրած օրերի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 70 օրը
Ապահովվածություն (գրավ) Վարկարժանության գնահատական
Ավտոմեքենա
Կարող է պահանջվել ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորություն
Գրավի առարկայի նկատմամբ պահանջներ Առավելագույնը 15 տարվա արտադրության ավտոմեքենա (բացառությամբ ՌԴ, Չինական և Իրանական ավտոմեքենաների)
ՌԴ, Չինական և Իրանական արտադրության մեքենաները առավելագույնը 5 տարվա արտադրության
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցությունը 80%
Հիմք է ընդունվում ընկերության հետ համագործակցող անկախ գնահատող ընկերությունների (հավելված 1) կողմից գնահատված շուկայական արժեքը
Տրամադրման եղանակը Անկանխիկ
Վարկի ձևակերպման վայր Ընկերության գլխամասային գրասենյակ
Մարման եղանակը Մայր գումարի և տոկոսագումարի վճարումները անուիտետային,սպասարկման վճարը նվազող
Ժամկետանց մայր գումարի, տոկոսագումարի և ամսական սպասարկման վճարի օրական տույժ 0,13%
Գրավի ապահովագրություն Կասկո ապահովագրություն, մեքենայի շուկայական արժեքի չափով, մինչև վարկի ավարտը յուրաքանչյուր տարի
Հաստատման վավերականության ժամկետ 30 օր
Որոշման կայացման ժամկետ Բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 1 օրվա ընթացքում
Տրամադրման ժամկետը 1-3 աշխատանքային օր
Հայտի մերժում Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Կազմակերպությանը չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Կազմակերպությունը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ
ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՐՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ
ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է : ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԿԼԻՆԻ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է https://www.fininfo.am/finhelper/index.php?type=consumer&credtype=car
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ և ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ` https://smartcredit.am/hy/annual-effective-rate
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՀԻ ԺԱՄԿԵՏԻՑ ՇՈՒՏ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ (ՄԱՐԵԼՈՒ) ՍՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ԱՅԴ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱև ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՐԵՆ ՆՎԱԶԵՑՎՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱԽՍԸ և ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԿԻՐԱՌՎԵԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (ՏՈՒՅԺ ԿԱՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՎԻՃԱԿԸ ՎԱՏԹԱՐԱՑՆՈՂ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՅԼ ՄԻՋՈՑ): ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱԽՍԻՑ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՐԵՆ ԵՆԹԱԿԱ ՉԵՆ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՀԵՏևՅԱԼ ԾԱԽՍԵՐԸ` ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԸ, ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԻԱՆՎԱԳ, ՎԱՐԿԻ ԿԱՆԽԻԿԱՑՄԱՆ, ՎԱՐԿԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԸ։ ՆՇՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ ԿԱՐՈՂ Է ՕԳՏՎԵԼ ՄԻՆՉև 15 ՄԼՆ ՀՀ ԴՐԱՄ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԴԵՊՔՈՒՄ։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Վարկատուն պարտավոր է պայմանագիր կնքելուց առաջ տեղեկացնել, որ, եթե վարկառուն չկատարի պարտավորությունները, ապա երաշխավորն է վճարելու իր փոխարեն, վատանալու է երաշխավորի վարկային պատմությունը և վերջինս զրկվելու է իր գույքից, տրամադրել վարկային, երաշխավության պայմանգրերի և մարման գրաֆիկի օրինակ, հաղորդակցումը իրականացնել երաշխավորի կողմից ընտրված եղանակով, 7 օր առաջ ծանուցել պայմանագրի պայմանների փոփոխության մասին, առնվազն 1 օր առաջ հիշեցնել առկա պարտավորության վերաբերյալ, վարկի մարման ուշացման դեպքում՝ ամենաուշը մեկ օր հետո երաշխավորին տեղեկացնել այդ մասին։
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Անձնագիր և սոցքարտ, կամ նույնականացման քարտ
Տեխանձնագիր
Տրանսպորտային միջոցի սեփականության վկայագիր
Գնահատման ակտ
Ապահովագրական պոլիս
Այլ փաստաթղթեր անհրաժեշտության դեպքում
Էջը թարմացվել է՝ 29.11.2023 17:27
Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏