Սակագներ

Սմարթ Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՍՊԸ ծառայությունների սակագներն են`

 

1. Անկանխիկ տրամադրվող վարկերի փոխանցումներ

Ընկերության հետ համագործակցող բանկերում հաշիվ ունեցող հաճախորդների հաշիվներին՝
ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ Անվճար
ՀՀ դրամ Անվճար
այլ բանկեր
ԱՄՆ դոլար, Եվրո Անվճար
ՀՀ դրամ Անվճար

 

2. Քաղվածքների տրամադրում  (տրամադրվում են նույն պահին)

Պարբերականությունը Սակագինը
ամսական 1 անգամ Անվճար
հաջորդ յուրաքանչյուր անգամը Անվճար

 

3. Վարկի պայմանների վերանայում

Վարկատեսակը Սակագինը
Անգրավ վարկերի ժամկետի փոփոխություն  5,000 ՀՀ դրամ
Գրավով ապահովված վարկերի ժամկետի փոփոխություն  10,000 ՀՀ դրամ
Վարկային պայմանագրով սահմանված պայմանների փոփոխություն (ֆիզ․ անձ)  5,000 ՀՀ դրամ
Վարկային պայմանագրով սահմանված պայմանների փոփոխություն (իրավ․ անձ կամ Ա/Ձ)  10,000 ՀՀ դրամ
Վարկի մայր գումարի վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածի տրամադրում 5,000 ՀՀ դրամ

Վարկային պայմանագրի ապահովվածությունը հանդիսացող երաշխավոր անձի

կամ համավարկառուի փոփոխություն կամ երաշխավորության դադարեցում 

10,000 ՀՀ դրամ

 


4. Վարկերի/ գրավների հետ կապված սակագներ

Ծառայությունը Սակագինը
Գրավադրված տրասպորտային միջոցը ՀՀ տարածքից դուրս հանելու թույլտվության տրամադրում   40,000 ՀՀ դրամ

Գրավադրված անշարժ և շարժական գույքի սեփականության վկայականում փոփոխություններ կատարելու թույլտվության տրամադրում (այդ թվում օտարման),

բացառությամբ ժառանգության ճանաչման հետևանքով առաջացած փոփոխությունների 

 

 

  10,000 ՀՀ դրամ

Գրավադրված անշարժ և շարժական գույքի վարձակալության հանձնելու թույլտվության տրամադրում   10,000 ՀՀ դրամ
Գրավադրված տրանսպորտային միջոցի հաշվառման հաշվառման համարանիշի փոփոխություն կատարելու թույլտվության տրամադրում   5,000 ՀՀ դրամ
Գրավադրված յուրաքանչյուր գույքի մասնակի ազատման թույլտվության տրամադրում    10,000 ՀՀ դրամ
Ավտովարկ վարկատեսակի հայտի ուսումնասիրության վճար   5,000 ՀՀ դրամ
Ավտոմեքենայի նախնական գնահատման վճար    Անվճար
Ավտոմեքենայի վերջնական գնահատման վճար   10,000 ՀՀ դրամ

Դիմումի համաձայն տրվող տեղեկանքներ

 

ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ 

   2,000 ՀՀ դրամ

 

 

 10,000 ՀՀ դրամ

                                                                                                                                                           

1.    Սույն հրամանի սակագները չեն տարածվում Վարկային պայմանագրերով Վարկառուների կողմից սահմանված իրավունքներից օգտվելու դեպքերում։
2.    Առանձին դեպքերում կարող են կիրառվել այլ սակագներ, որոնք սահմանվում են այլ փաստաթղթերով և պայմանագրերով։
3.    Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում՝ 
•    հաճախորդի կողմից սխալ ցուցումների արդյունքում առաջացած հետևանքների համար,
•    կապի միջոցների անսարքության դեպքում առաջացած հետևանքների համար, 
•    անհաղթահարելի ուժ ունեցող (ֆորս-մաժոր) իրավիճակների դեպքում առաջացած հետևանքների համար։
4.    Ընկերությունը կարող է գործող սակագներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, որոնց մասին ծանուցում է հաճախորդներին, փոփոխությունների և լրացումների տեքստը ընկերության տարածքում կամ ինտերնետային կայքում հասանելի դարձնելու միջոցով։

 

 

Էջը թարմացվել է 15.09.2022թ.

Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏