Սակագներ

Սմարթ Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՍՊԸ ծառայությունների սակագներն են`

 

1. Անկանխիկ տրամադրվող վարկերի փոխանցումներ

Ընկերության հետ համագործակցող բանկերում հաշիվ ունեցող հաճախորդների հաշիվներին՝
ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ 500 ՀՀ դրամ
ՀՀ դրամ 200 ՀՀ դրամ
այլ բանկեր
ԱՄՆ դոլար, Եվրո 0.12%, նվազագույնը 8 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 50 000 ՀՀ դրամ
ՀՀ դրամ 200 ՀՀ դրամ

 

2. Քաղվածքների տրամադրում  (տրամադրվում են նույն պահին)

Պարբերականությունը Սակագինը
ամսական 1 անգամ անվճար
հաջորդ յուրաքանչյուր անգամը 500 ՀՀ դրամ

 

3. Վարկի պայմանների վերանայում

Վարկատեսակը Սակագինը
Գյուղատնտեսական Վարկեր  5,000 ՀՀ դրամ
Սպառողական վարկեր 5,000 ՀՀ դրամ
Ավտովարկեր մինչև 5մլն - 5,000 ՀՀ դրամ
5մլն-ից ավել - 10,000 ՀՀ դրամ
Հիփոթեք մինչև 10մլն - 10,000 ՀՀ դրամ
10մլն-ից ավել - 20,000 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի գրավով մինչև 10մլն - 10,000 ՀՀ դրամ
10մլն-ից ավել - 20,000 ՀՀ դրամ
Բիզնես վարկեր 5,000 ՀՀ դրամ

 


4. Վարկերի/ գրավների հետ կապված սակագներ

Ծառայությունը Սակագինը
Գրավադրված անշարժ գույքի հասցեում ֆիզիկական անձի հաշվառման թույլտվության տրամադրում (յուրաքանչյուր անձի համար) 3,000 ՀՀ դրամ
Գրավադրված անշարժ և շարժական գույքի սեփականության վկայականում փոփոխություններ կատարելու թույլտվության տրամադրում, բացառությամբ ժառանգության ճանաչման հետևանքով առաջացած փոփոխությունների  10,000 ՀՀ դրամ
Գրավադրված անշարժ և շարժական գույքի վարձակալության հանձնելու թույլտվության տրամադրում 10,000 ՀՀ դրամ
Գրավադրված տրանսպորտային միջոցի հաշվառման հաշվառման համարանիշի փոփոխություն կատարելու թույլտվության տրամադրում 5,000 ՀՀ դրամ
Գրավադրված գույքի մասնակի ազատման թույլտվության տրամադրում  10,000 ՀՀ դրամ
Գրավով ապահովված վարկերի վարկային պայմանագրով հաստատված և տրամադրված վարկային պայմանագրի գործողության ժամկետը և/կամ մարման ժամանակացույցը փոփոխելու համար  10,000 ՀՀ դրամ
Վարկային պայմանագրով հաստատված և տրամադրված վարկային պայմանագրի տոկոսադրույքը փոփոխելու համար 5,000 ՀՀ դրամ
Վարկային պայմանագրի կատարման ապահովման համար կնքված երաշխավորության պայմանագրերով երաշխավոր համարվող անձի փոփոխության համար 5,000 ՀՀ դրամ
Վարկային պայմանագրով համավարկառու համարվող անձի փոփոխության համար 5,000 ՀՀ դրամ

 

Սույն Սակագները կարող են Ընկերության կողմից միակողմանիորեն փոփոխվել` այդ մասին նախապես Ընկերության ինտերնետային կայքում և/կամ այլ հրապարակային աղբյուրներում, Ընկերության տարածքում հաճախորդների համար տեսանելի վայրում տեղադրելով, ինչպես նաև համապատասխան պայմանագրերով նախատեսված կարգով հաճախորդներին տեղեկացնելով:

 

 

Էջը թարմացվել է 28.07.2021թ.

Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏