Իրավական ակտեր

Այստեղ ներկայացված են Սմարթ Կրեդիտ ՈւՎԿ գործունեությունը կարգավորող հիմնական իրավական ակտերը

 1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
 2. «ՀՀ Կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենք
 3. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 4. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք
 5. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենք
 6. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք
 7. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք
 8. «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին » ՀՀ օրենք
 9. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին » ՀՀ օրենք
 10. «ՀՀ ԿԲ Խորհրդի որոշումը Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները»  կանոնակարգ 13-ը հաստատելու մասին
 11. ՀՀ ԿԲ Խորհրդի որոշումը «Բանկերի, Վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03-ը հաստատելու մասին
 12. ՀՀ ԿԲ Խորհրդի որոշումը «Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազգույն պայմաններ և սկզբունքներ կանոնակարգ 8/04-ը» հաստատելու մասին
 13. ՀՀ ԿԲ Խորհրդի որոշումը «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ը հաստատելու մասին
 14. ՀՀ ԿԲ Խորհրդի որոշումը «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 14-ը հաստատելու մասին

Էջը թարմացվել է 27.02.2019թ.   

Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏